Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesЗа Cibal

 

Международен информационен център за балкански изследвания- СИБАЛ

 

(for English version scroll down)

 

 

 

Наименование: Сдружение „СИБАЛ”

 

Седалище: София, район „Оборище”

 

Адрес: ул. „Московска” 45

 

Пощенски адрес: ул. „Земен” 3, София 1505

 

Телефон/факс: 02/ 8430487

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Интернет сайт:www.cibal.eu

 

Секретариат:

 

Детелин Димитров, Генерален секретар, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Георги Стойков, Ръководител на Правен отдел

 

 

Правен статут: На основание чл. 18 от Закона за юридическите  лица с нестопанска цел с решение от 18.03.1993 г., решение от 03.01.1995 г. и решение 08.08.2007 г. Сдружението е вписано в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под номер 744, том 12, стр.16, по ф.д.17488/1992 г., ЕФН 2192174880.

 

Сдружението се създава за осъществяване на дейност в обществена полза. Вписано е в Централния регистър при Министерството на правосъдието на 27.08.2007 г.

 

Сдружението възниква във връзка с решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1978 г. като Международен документационен център по балканистика – СИБАЛ. От тогава и до днес то поддържа „оперативни отношения” с ЮНЕСКО. Във връзка с промените на българското законодателство през 1993 г. е регистрирано по тогавашния закон за лицата и семейството; пререгистрирано по същия закон през 1995 г.. През 2007 г. е регистрирано по сега действащия Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

 

БУЛСТАТ: 83162659

 

Управителен съвет: Детелин Димитров - Председател; Ива Георгиева, Георги Стойков – членове.

 

Членове на Сдружението: 11 души, от които 3 професори и 4 доктори на науките.

 

Доброволни сътрудници: около 40 души, предимно студенти.

 

Щатен административен персонал: 2.

 

Чужди езици: членовете и доброволните сътрудници ползват общо около 15 езика, в това число основните европейски и всички балкански езици.

 

Цели: Събира и обработва информация по балканска история, политика, сигурност, икономика и култура. Организира филмиране и пренасяне върху оптични носители на извори по история на балканските страни. Събира документални източници и архивни материали, които съхранява в специализирана, поддържана съвместно с Института за балканистика при БАН, научна библиотека. Допринася за развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество. Стимулира развитието на науката, технологиите и научно-изследователската дейност в областта на икономиката, историята, културата и общественото развитие на балканските народи. Участва в реализирането на програмата на ЮНЕСКО, в областите, които са от негова компетентност.

 

Предмет на дейност: Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, а именно: организира семинари, конференции, симпозиуми и курсове за обучение във връзка с целите на Сдружението.

 

Досегашна дейност:

 

Издателска дейност: издадени повече от 40 тома библиографии, монографии, сборници с научни трудове.

 

Издателска дейност в Интернет: повече от 500 страници по история, икономика и кутура на балканските страни.

 

Издателска дейност на оптични носители: 2 CD-ROM „Българска иконописна школа” (колекция икони) и „Съкровищата на Лизимах”(колекция древни монети по нашите земи).

 

Образователна дейност и организирани семинари: повече от 20 – в София, Атина, Букурещ, Белград, Скопие, Дубровник, Солун, Москва, Париж, Рим, Триест.

 

Образователна дейност с използване на модерни информационни технологии: Мултимедиен образователен модул „България: история, политика, икономика, сигурност (681 - 2000 г.).

 

Текущи проекти: Дигитална библиотека на балканските страни; серия “Occasional papers”; Bulletin на СИБАЛ (публикува се 4 пъти годишно).

 

Партньори: научно-изследователски центрове и библиотеки в България, Гърция, Албания, Македония, Хърватска, Сърбия, Румъния, Русия, Украйна, Армения, Италия, Турция, Германия, Франция, Швейцария.

 

СИБАЛ членува в Световния съвет на архивите и ЮНЕСКО (и двете организации са със седалище в Париж). Периодично СИБАЛ си сътрудничи с НАТО и Комисията на ЕС – и в двата случая със съответните дирекции за връзка с неправителствени организации.

 

 

International Information Centre for Balkan Studies – CIBAL

 

CIBAL is a non-governmental organization created in 1978 following the decision of the 18-th General Assembly of UNESCO. In 1997 admitted in Operational relations category within UNESCO.

 

The Centre stimulates researches into history, economics, politics and culture of the Balkan peoples up to the present day. CIBAL collects and preserves documentation, books, publications and electronic data dealing with the Balkans, Mediterranean and Black sea area and makes it available to interested organizations, institutions and researchers.

 

CIBAL co-operates with more than 100 research institutes, libraries and information centers all over the world.

 

The Centre’s collection of microfilms numbers 2900 archives entries, and the Library reports some 3000 readers per year.

 

Since 1989 CIBAL has been generating five data bases: Institutes and Centers for Balkan Studies; Personalia; Bibliography of Balkan Studies; Slav Manuscripts; Contemporary Problems of South-East Europe.

 

Printed editions

 

BALCANICA I. Bibliographie d’etudes balkaniques. /in French/

 

BALCANICA II. Inventaires et catalogues. /in French/

 

BALCANICA III. Etudes et documents. /in French/

 

Electronic publications

 

“Masterpieces of the Bulgarian Iconography” is a multimedia interactive CD-ROM with live-video, text and voice description of the best preserved Bulgarian icons.

 

“The Treasure of Lysimachus” – multimedia catalogue of all known coins dating back from the Hellenistic Thrace.

 

“The House of Humor and Satire” presents the International Cultural Forum in the city of Gabrovo.

 

Multimedia educational modules

 

Bulgaria in South Eastern Europe: history, politics, security, economy (681-2000). The project has been sponsored by the Centre for Security Studies and Conflict Research at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich.

 

Projects in progress

 

Balkan Digital Library – provides information and full texts in the fields of national society, economy, politics, antiterrorism, military organization, civil-military relations, conflict resolution, post-conflict reconstruction in co-operation with a network of regional and local partners.

 

Occasional papers series

 

Bulletin – after a few years of discontinuation we resume editing CIBAL Bulletin quaterly

  

CIBAL Executive Board

 

Head Office:

 

45 Moskovska Str. 1000 Sofia, Bulgaria

 

Mr. Detelin Dimitrov, GeneraSecretary This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mr. Georgi Stoykov, Law Section Chief

 

Operational office:

 

3 Zemen Str. 1505 Sofia, Bulgaria

 

Phone/FAX: ++3592 8430487

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website