Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesПокана за свикване на Общо събрание на сдружение "СИБАЛ" на 30 Април 2024 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 8.6 от Устава на Сдружение „СИБАЛ“ Управителният съвет свиква на 30.04.2024 г. от 10:00 ч. в офиса на сдружението в гр. София, ул. “Земен“ № 3, Общо събрание на сдружение „СИБАЛ“,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на Общото събрание.

2. Избор на Председател на Общото събрание.

3.  Приемане на дневния ред.

4.Прекратяване на дейността на организацията.

5. Започване на процедура по ликвидация на организацията.

6. Определяне на срока на ликвидация на организацията.

7. Приемане на първоначален ликвидационен отчет и баланс на организацията.

8. Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждението му и определяне обема на представителната му власт.

 

 

26.03.2024 г.                                                                   Детелин Димитров

гр. София                                                                        председател на УС на „СИБАЛ“

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website