Facebook

International Information Centre for Balkan StudiesПокана за свикване на Общо събрание на сдружение "СИБАЛ"

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СИБАЛ“

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 8.6 от Устава на Сдружение „СИБАЛ“ Управителният съвет свиква на 24.06.2019 г. от 10:00 ч. в офиса на сдружението в гр. София, ул. “Земен“ № 3, Общо събрание на сдружение „СИБАЛ“,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на Общото събрание.

2. Избор на Председател на Общото събрание.

3.  Приемане на дневния ред.

4. Представяне и приемане на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на сдружението.

5. Промени в Управителния съвет на сдружение „СИБАЛ”.

6. Избор на Председател на Управителния съвет.

7. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание.

 

 

20.05.2019 г.                                                                   Сергей Русев

гр. София                                                                        председател на УС на „СИБАЛ“

 

isn eth zurichBSAdsNATOCentral and Eastern European Online LibraryEurActiv | European Union Information Website